Oportunitats laborals en l’àmbit de la traducció i la interpretació jurídica

Ætoms - TranslationHabilitar-se com a traductor jurat de l’espanyol i accedir a les places de traductor/intèrpret al Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación

En un món tan líquid i canviant com és el del mercat laboral de la traducció, cal no deixar de banda opcions que ens poden obrir portes com pot ser la possibilitat d’habilitar-se com a traductor i intèrpret jurat. La globalització del comerç i el moviment massiu de persones arreu del món han afavorit l’auge d’un tipus de traducció, la jurídica, que, en ocasions, pot necessitar l’oficialització d’un traductor “homologat” per tal que pugui considerar-se vàlida davant d’estaments oficials. Quan estem davant d’una traducció que necessita oficialització, parlem de traducció jurada.

Però com pot un traductor/intèrpret accedir a aquesta “homologació” per exercir com a fedatari d’allò que tradueix/interpreta? En aquesta ocasió, tot i que també podríem parlar de les habilitacions a les quals es pot optar com a traductor / intèrpret jurat al català (gestionades per la Generalitat de Catalunya), tenint en compte que s’ha tancat recentment una convocatòria d’habilitació a Madrid, ens centrarem en les habilitacions a l’espanyol. Deixem el cas del català per a posteriors articles.

A Espanya les traduccions i interpretacions d’una llengua estrangera a l’espanyol i viceversa es consideren oficials si les ha dut a terme una persona que estigui en possessió del títol de Traductor-Intérprete Jurado que concedeix el Ministerio d’Asuntos Exteriores y Cooperación, tal com s’estableix a la disposició addicional setzena de la Llei 2/2014, de 25 de març, modificada per la disposició final quarta de la Llei 29/2015, de 30 de juliol. Al seu torn, l’Oficina d’Interpretació de Llengües, l’òrgan de l’administració de l’Estat pel que fa a Traducció i Interpretació, duu a terme i publica, de manera periòdica, una llista dels traductors-intèrprets jurats nombrats pel Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, amb indicació de les llengües per a les quals un traductor ha estat habilitat.

Cal dir que, fins fa pocs anys, l’accés a l’habilitació era molt més comú del que ho és en aquest moment pel fet que cursant algunes assignatures en els graus de Traducció i Interpretació, es podia accedir directament a l’habilitació amb exempció d’examen. La situació ha canviat i, ara per ara, no existeix la possibilitat d’accedir a aquesta qualificació per la via universitària. Amb tot, la UVic-UCC té entre els seus exalumnes alguns exemples de traductors i intèrprets jurats en exercici per la via de convalidació acadèmica.

Com puc optar a l’habilitació com a traductor i intèrpret jurat concedida pel Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació?

En aquests moments, per poder-se presentar com a candidates a les proves per a l’habilitació, les persones interessades han de regir-se per l’Ordre AEC/2125/2014, de 6 de novembre (pdf), segons el qual només poden accedir a la prova les persones majors d’edat, de nacionalitat espanyola o procedents de qualsevol altre Estat membre de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, que estiguin en possessió d’un títol de Graduat o Llicenciat o d’un títol estranger que hagi estat homologat pel Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.

Cal tenir present que les convocatòries no són periòdiques sinó que, per resolució del Subsecretario d’Asuntos Exteriores i Cooperación, es convoquen quan s’estimi oportú i per a les llengües que consideri oportunes. Així doncs, els candidats solen passar diversos anys per preparar-se per a unes proves que, ara per ara, no tenen cap periodicitat establerta. La sorpresa va saltar el 2017 quan es van convocar proves per a l’habilitació anglès-espanyol per a la qual feia anys que no s’havien pogut presentar aspirants. Així doncs, no és d’estranyar que s’hi presentessin al voltant de 620 persones, de les quals sembla que només dues, ara ja acabat el període “d’avaluació”, han superat el procés per habilitar-se.

En què consisteix la prova per aconseguir l’habilitació com a traductor i intèrpret jurat concedida pel Ministerio d’Asuntos Exteriores y Cooperación?

La prova, que es subdivideix en diversos exercicis, comença amb un primer exercici tipus test sobre aspectes gramaticals i terminològics. Els candidats han de preparar-se de manera autònoma segons el temari que s’adjunta al final de cadascuna de les convocatòries. Aquest (pdf) és el temari de 2017.

Si se supera el primer filtre, els candidats han de fer un segon exercici que, al seu torn, està compost per tres proves eliminatòries (cal superar-les totes). La primera consisteix en una traducció sense diccionari directa d’un text “de carácter general de tipo literario, periodístico o ensayístico”. La segona prova es basa en una traducció inversa sense diccionari d’un text de les mateixes característiques que l’anterior però en llengua estrangera. Per últim, la tercera prova del segon exercici consisteix en la traducció a l’espanyol, amb diccionari (de paper, mai electrònic), d’un text de caràcter jurídic o econòmic. El tercer i últim exercici és de caràcter oral i comporta una interpretació consecutiva i, si el tribunal ho considera oportú, un diàleg amb el candidat en la llengua per a la qual es vol habilitar. El lector interessat pot accedir a exemples de les proves d’aquesta convocatòria i de convocatòries anteriors facilitats pel Ministerio d’Asuntos Exteriores y de Cooperación.

Per últim, cal tenir present que, més enllà de les proves per a l’habilitació com a traductor i intèrpret jurat convocades, el Ministerio d’Asuntos Exteriores y de Cooperación convoca llocs de treball interns per cobrir places de traductor/intèrpret. És el cas de la convocatòria publicada el 10 de gener de 2018 al BOE que es regeix per la “Resolución de 27 de diciembre de 2017, de la Subsecretaría, por la que se convocan pruebas selectivas para ingreso, por el sistema general de acceso libre, en el Cuerpo de Traductores e Intérpretes” (pdf) per cobrir les següents places:

a) Una plaza de Traductor de árabe (traducción directa del árabe al castellano), con inglés como segunda lengua extranjera.
b) Una plaza de Traductor/Intérprete de inglés y francés con «retour» a uno de esos dos idiomas.
c) Tres plazas de Traductor de castellano al inglés (traducción inversa del castellano al inglés), con francés como segunda lengua extranjera.
d) Una plaza de Traductor de castellano al francés (traducción inversa del castellano al francés), con inglés como segunda lengua extranjera.

Convé no confondre’s amb les habilitacions suara citades. Els interessats en aquestes darreres places s’han d’afanyar si es volen presentar com a candidats. El termini s’acaba vint dies hàbils després de la publicació de la convocatòria al BOE (pdf).

Núria Camps-Casals

About Núria Camps-Casals

A graduate in Translation and Interpreting (University of Vic - Central University of Catalonia, 2005), Núria Camps received the First Prize in the Translation and Interpreting End of Studies Award - Ministry of Education and Science, Spain, 2005 [Primer Premio Nacional de Fin de Carrera] and the Extraordinary End of Studies Award (UVic-UCC, 2005). Since 2005, she has been a lecturer at the UVic-UCC.
This entry was posted in Interpreting, Profession, Translation. Bookmark the permalink.