Contributions

Guidelines for contributors

We welcome articles in English, French, German, Spanish or Catalan.

Generally speaking, 200 – 700 words. Longer texts can be split into separate articles.

Style

 • Articles tend to be more personal and less academic than other typical specialist content, written in the first person and aimed at a general readership.
 • Regarding text format, we do not use bold letters to emphasise words are use slashes – / – to mark alternatives.
 • We tend to avoid complex layouts and long sentences.
 • Articles should contain links to other items of interest that can be consulted on the web.
 • Articles should contain at least one usable (not pirated) image for illustrative purposes.
 • Articles should be signed by a single author, whose brief profile on Tradiling (photo and text) should be up-to-date.
 • If in doubt, the simplest option is usually the most elegant.

Suggestions for topics

 • Reflections on the translation profession, on translators, on teaching, etc.
 • Reviews of books translated into Spanish or Catalan, preferably recently published.
 • Reports on congresses, conferences and other events, or stays at other centres.
 • Recommended reading in linguistics or literature.
 • Reflections on language and cultural phenomena.

How to edit your post

We have recorded a short video (in Spanish, about 20 minutes) illustrating the process of editing an article on the Tradiling platform, if you care to try it:

https://bit.ly [slash] tradiling-editar


Normes per a la redacció d’articles

Llengües dels articles: català, espanyol, francès, anglès o alemany.

Extensió dels articles: un mínim de 200 paraules i un màxim de 700. Si se supera aquest màxim, poden fer-se diversos articles.

Estil dels articles

 • L’enfocament del tema ha de ser més personal que acadèmic, escrit preferentment en primera persona i pensant en un públic general.
 • Quant al format del text, no s’usaran paraules en negre per emfatitzar. Tampoc s’usaran les barres (/) en la redacció del text.
 • Es privilegiarà la sintaxi senzilla i les frases curtes per aconseguir un estil directe i clar.
 • S’inclouran almenys dos o tres enllaços a pàgines web d’interès relacionades amb el tema de l’article.
 • S’inclourà almenys una imatge que sigui de propietat de l’autor o autora de l’article, que estigui lliure de drets, o que s’hagi cedit.
 • L’autor o autora de l’article ha d’adjuntar una fotografia i una breu descripció biogràfica si encara no estan disponibles en el lloc web de Tradiling.
 • En general, davant del dubte cal triar l’opció més elegant i més senzilla.

Possibles temàtiques dels articles

 • Ressenyes de llibres encara no traduïts a l’espanyol o al català, preferentment que s’hagin publicat fa poc.
 • Reflexions sobre la pràctica docent o professional.
 • Cròniques sobre congressos, conferències o altres actes relacionats amb la vida acadèmica o professional als quals s’hagi assistit, o sobre estades en altres institucions.
 • Suggeriments de lectures de l’àmbit lingüístic o literari.
 • Reflexions sobre fenòmens lingüístics o culturals.
 • Reflexions sobre l’ofici de traduir, semblances de traductors o traductores, anècdotes relacionades amb la professió…

Com editar la teva entrada

Hem gravat un vídeo breu (en espanyol, d’uns 20 minuts) il·lustrant el procés d’edició d’una entrada a la plataforma Tradiling, per si vols provar-ho:

https://bit.ly [barra] tradiling-editar


Normas para la redacción de artículos

Lenguas de los artículos: catalán, español, francés, inglés o alemán.

Extensión de los artículos: un mínimo de 200 palabras y un máximo de 700. Si se supera este máximo, se pueden hacer varios artículos.

Estilo de los artículos

 • El enfoque del tema debe ser más personal que académico, escrito preferentemente en primera persona y pensando en un público general.
 • En cuanto al formato del texto, no se usarán negritas para enfatizar palabras o expresiones. Tampoco se usarán las barras (/) en la redacción del texto.
 • Se privilegiará la sintaxis sencilla y las frases cortas para lograr un estilo directo y claro.
 • Se incluirán al menos dos o tres enlaces a páginas web de interés relacionadas con el tema del artículo.
 • Se incluirá al menos una imagen que sea de propiedad del autor o autora del artículo, que esté libre de derechos, o que se haya cedido.
 • El autor o autora del artículo debe adjuntar una fotografía y una breve descripción biográfica si aún no están disponibles en el sitio web de Tradiling.
 • En general, ante la duda, hay que utilizar la opción más elegante y más sencilla.

Posibles temáticas de los artículos

 • Reseñas de libros aún no traducidos al español o al catalán, preferentemente que se hayan publicado hace poco.
 • Reflexiones sobre la práctica docente o profesional.
 • Crónicas sobre congresos, conferencias u otros actos relacionados con la vida académica o profesional a los que se haya asistido, o sobre estancias en otras instituciones.
 • Sugerencias de lecturas del ámbito lingüístico o literario.
 • Reflexiones sobre fenómenos lingüísticos o culturales.
 • Reflexiones sobre el oficio de traduir, semblanzas de traductores o traductoras, anécdotas relacionadas con la profesión…

Cómo editar tu entrada

Hemos grabado un vídeo breve (en español, de unos 20 minutos) que ilustra el proceso de edición de una entrada en la plataforma Tradiling, por si quieres probarlo:

https://bit.ly [barra] tradiling-editar