Contributions

Guidelines for contributors

We welcome articles in English, French, German, Spanish or Catalan.

Generally speaking, 200 – 700 words. Longer texts can be split into separate articles.

Style

 • Articles tend to be more personal and less academic than other typical specialist content, ritten in the first person and aimed at a general readership.
 • Regarding text format, we do not use bold letters to emphasise words are use slashes – / – to mark alternatives.
 • We tend to avoid complex layouts and long sentences.
 • Articles should contain links to other items of interest that can be consulted on the web.
 • Articles should contain at least one usable (not pirated) image for illustrative purposes.
 • Articles should be signed by a single author, whose brief profile on Tradiling (photo and text) should be up-to-date.
 • If in doubt, the simplest option is usually the most elegant.

Suggestions for topics

 • Reviews Reflections on the translation profession, on translators, and professional anecdotes, etc.of books not yet translated into Spanish or Catalan, preferably recently published.
 • Reflections on teaching or professional practice.
 • Reports on congresses, conferences and other events, or stays at other centres.
 • Recommended reading in linguistics or literature.
 • Reflections on language and cultural phenomena.
 • Reflections on the translation profession, on translators, and professional anecdotes, etc.

Normes per a la redacció d’articles

Llengües dels articles: català, espanyol, francès, anglès o alemany.

Extensió dels articles: un mínim de 200 paraules i un màxim de 700. Si se supera aquest màxim, poden fer-se diversos articles.

Estil dels articles

 • L’enfocament del tema ha de ser més personal que acadèmic, escrit preferentment en primera persona i pensant en un públic general.
 • Quant al format del text, no s’usaran paraules en negre per emfatitzar. Tampoc s’usaran les barres (/) en la redacció del text.
 • Es privilegiarà la sintaxi senzilla i les frases curtes per aconseguir un estil directe i clar.
 • S’inclouran almenys dos o tres enllaços a pàgines web d’interès relacionades amb el tema de l’article.
 • S’inclourà almenys una imatge que sigui de propietat de l’autor o autora de l’article, que estigui lliure de drets, o que s’hagi cedit.
 • L’autor o autora de l’article ha d’adjuntar una fotografia i una breu descripció biogràfica si encara no estan disponibles en el lloc web de Tradiling.
 • En general, davant del dubte cal triar l’opció més elegant i més senzilla.

Possibles temàtiques dels articles

 • Ressenyes de llibres encara no traduïts a l’espanyol o al català, preferentment que s’hagin publicat fa poc.
 • Reflexions sobre la pràctica docent o professional.
 • Cròniques sobre congressos, conferències o altres actes relacionats amb la vida acadèmica o professional als quals s’hagi assistit, o sobre estades en altres institucions.
 • Suggeriments de lectures de l’àmbit lingüístic o literari.
 • Reflexions sobre fenòmens lingüístics o culturals.
 • Reflexions sobre l’ofici de traduir, semblances de traductors o traductores, anècdotes relacionades amb la professió…

Normas para la redacción de artículos

Lenguas de los artículos: catalán, español, francés, inglés o alemán.

Extensión de los artículos: un mínimo de 200 palabras y un máximo de 700. Si se supera este máximo, se pueden hacer varios artículos.

Estilo de los artículos

 • El enfoque del tema debe ser más personal que académico, escrito preferentemente en primera persona y pensando en un público general.
 • En cuanto al formato del texto, no se usarán negritas para enfatizar palabras o expresiones. Tampoco se usarán las barras (/) en la redacción del texto.
 • Se privilegiará la sintaxis sencilla y las frases cortas para lograr un estilo directo y claro.
 • Se incluirán al menos dos o tres enlaces a páginas web de interés relacionadas con el tema del artículo.
 • Se incluirá al menos una imagen que sea de propiedad del autor o autora del artículo, que esté libre de derechos, o que se haya cedido.
 • El autor o autora del artículo debe adjuntar una fotografía y una breve descripción biográfica si aún no están disponibles en el sitio web de Tradiling.
 • En general, ante la duda, hay que utilizar la opción más elegante y más sencilla.

Posibles temáticas de los artículos

 • Reseñas de libros aún no traducidos al español o al catalán, preferentemente que se hayan publicado hace poco.
 • Reflexiones sobre la práctica docente o profesional.
 • Crónicas sobre congresos, conferencias u otros actos relacionados con la vida académica o profesional a los que se haya asistido, o sobre estancias en otras instituciones.
 • Sugerencias de lecturas del ámbito lingüístico o literario.
 • Reflexiones sobre fenómenos lingüísticos o culturales.
 • Reflexiones sobre el oficio de traduir, semblanzas de traductores o traductoras, anécdotas relacionadas con la profesión…